Regulamin Hotelowy 2017-09-18T19:17:32+00:00

REGULAMIN HOTELOWY

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu. Poprzez podpisanie karty meldunkowej oraz dokonanie rezerwacji za pobyt w Hotelu, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Lacon. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.lacon.pl.
1.Doradcą udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest recepcja hotelowa.
2.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
3.Hotel ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa
– bezpiecznego pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
– profesjonalną i uprzejmą obsługę
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie
– w przypadku, gdy wystąpią w pokoju usterki, których nie da się usunąć,
dokonamy wszelkich starań by wynagrodzić niedogodności
4. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
– budzenie o wyznaczonej godzinie – wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Recepcji hotelu
– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
– przechowywanie bagażu Gościa zameldowanego w hotelu
– środki higieny osobistej dla gości hotelowych dostępne są w Recepcji Hotelu
– pralnia dla gości hotelowych – informacja w Recepcji Hotelu
5. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
6. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
7. Śniadania wydawane są w godz. 7:00-10:00.
8. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
9. Życzenia przedłużenia pobytu gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
10. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 10:00 do 18:00.
11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
12. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
13. Room service od godziny 10:00 do 21:00 ( Dodatkowo płatny – jednorazowa wpłata 25zł. )
14. Potrawy z Menu Restauracji można zamawiać w godzinach od 11:00 do 21:00.
15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
16. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
17. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia. Złamanie zakazu wiąże się z opłatą za dodatkowe odświeżenie pokoju w wysokości 200 zł.
18. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odsyłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
21. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
22. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również programu i składowych pakietu.
Dyrekcja Hotelu Lacon

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE

REGULAMIN REZERWACJI ON-LINE W PAŁACU LACON W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 

 • 1. Definicje Regulaminu

Użyte w niniejszym Regulaminie postanowienia oznaczają:

 1. Usługodawca – Czajka Ryszard Firma Remontowo – Budowlana z siedzibą w Królewicach 93, 28-512 Bejsce, prowadzący Pałac Lacon Centrum Hotelowo Konferencyjne w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka;
 2. Usługobiorca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 3. Obiekt – Pałac Lacon Centrum Hotelowo Konferencyjne w Kazimierzy Wielkiej, ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka;
 4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.);
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 7. Rezerwacja On – line – rezerwacja usług hotelowych oraz usług dodatkowych dokonywana w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie lacon.pl panelu rezerwacyjnego;
 8. Usługi – usługi hotelowe w postaci standardowych noclegów, usług dodatkowych i pakietów;
 9. Potwierdzenie Rezerwacji Online – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę w postaci elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres mailowy określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym m.in. dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt

 

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotowy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pałac Lacon Centrum Hotelowo Konferencyjne w Kazimierzy Wielkiej za pomocą systemu teleinformatycznego, w tym zasady dokonywania rezerwacji usług oferowanych przez Usługodawcę, anulowania rezerwacji, jak również sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania rezerwacji i dokonywania reklamacji.
 2. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, akceptację jego warunków. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • 3. Proces rezerwacji on-line
 1. Usługodawca oferuje możliwość wyboru standardowych noclegów, pakietów pobytowych oraz usług dodatkowych, które wskazane są w panelu rezerwacyjnym.
 2. Cennik standardowych pokoi hotelowych, usług dodatkowych oraz pakietów pobytowych dostępny jest na stronie www.lacon.pl, jak również wyświetlony jest w panelu rezerwacyjnym jako oferta do wyboru przez Usługobiorcę przy dokonywaniu rezerwacji on-line. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Ceny mogą obejmować również inne opcje dodatkowe wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji on-line, Usługobiorca dokonuje z góry zapłaty całości kwoty za wybraną usługę.
 4. Płatność, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu następuje w drodze przelewu bankowego lub za pomocą systemu płatności PauU.
 5. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 6. W przypadku płatności przelewem, wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem, należy jej dokonać na następujący numer rachunku bankowego: 46 1050 1810 1000 0023 2293 1326
 8. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie czynności zaleconych przez system rezerwacyjny oraz dokonanie wymaganej płatności.
 9. Usługobiorca dokonuje wyboru terminu rezerwowanego przez siebie pokoju i usług dodatkowych lub pakietu pobytowego.
 10. Po wybraniu oferty Usługobiorca przechodzi do następnego etapu, w którym wypełnia swoje dane osobowe.
 11. W następnym kroku, usługobiorca wybiera sposób płatności za wybraną usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 12. Po uiszczeniu płatności, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu za wybrane przez Usługobiorcę usługi, Usługodawca prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail dokument – Potwierdzenie rezerwacji online, określający szczegółowe warunki rezerwacji. Powyższy dokument zostanie przesłany po wpłacie należności za wybrane usługi.
 13. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków pieniężnych tytułem zaliczki za wybraną usługę na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • 4. Anulowanie rezerwacji
 1. Rezerwacji nie można anulować samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji tylko zgłosić recepcji Obiektu telefonicznie lub mailowo.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w Obiekcie w dniu przyjazdu cała należność za wybraną usługę oferowaną w Obiekcie przepada.

 

 

 • 5. Reklamacje
 1. W razie wykonania umowy niezgodnie z warunkami rezerwacji i opisem usługi zamieszczonym na stronie Obiektu, Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje związane z pobytem w Obiekcie należy kierować do Usługodawcy bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem lacon@op.pl lub telefonicznie pod nr tel. 508-072-579
 3. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 4. Usługodawca przekazuje informacje o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji w takiej formie, w jakiej została ona złożona.
 • 6. Dane osobowe
 1. Dokonanie przez Usługobiorcę  rezerwacji, oznacza wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych operatora, które będzie przetwarzał wyłącznie w celu prawidłowej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Usługobiorca może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • 7. Postanowienia końcowe
 • Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie danych w panelu rezerwacyjnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu wykonania usługi.