REGULAMIN REZERWACJI ON-LINE W PAŁACU LACON W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 1.Definicje Regulaminu

Użyte w niniejszym Regulaminie postanowienia oznaczają:

 1. Usługodawca – Czajka Ryszard Firma Remontowo – Budowlana z siedzibą w Królewicach 93, 28-512 Bejsce, prowadzący Pałac Lacon Centrum Hotelowo Konferencyjne w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka;
 2. Usługobiorca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 3. Obiekt – Pałac Lacon Centrum Hotelowo Konferencyjne w Kazimierzy Wielkiej, ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka;
 4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.);
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 7. Rezerwacja On – line – rezerwacja usług hotelowych oraz usług dodatkowych dokonywana w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie lacon.pl panelu rezerwacyjnego;
 8. Usługi – usługi hotelowe w postaci standardowych noclegów, usług dodatkowych i pakietów;
 9. Potwierdzenie Rezerwacji Online – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę w postaci elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres mailowy określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym m.in. dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt

2. Postanowienia ogólne 

 1. Przedmiotowy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pałac Lacon Centrum Hotelowo Konferencyjne w Kazimierzy Wielkiej za pomocą systemu teleinformatycznego, w tym zasady dokonywania rezerwacji usług oferowanych przez Usługodawcę, anulowania rezerwacji, jak również sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania rezerwacji i dokonywania reklamacji.
 2. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, akceptację jego warunków. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Proces rezerwacji on-line

 1. Usługodawca oferuje możliwość wyboru standardowych noclegów, pakietów pobytowych oraz usług dodatkowych, które wskazane są w panelu rezerwacyjnym.
 2. Cennik standardowych pokoi hotelowych, usług dodatkowych oraz pakietów pobytowych dostępny jest na stronie www.lacon.pl, jak również wyświetlony jest w panelu rezerwacyjnym jako oferta do wyboru przez Usługobiorcę przy dokonywaniu rezerwacji on-line. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Ceny mogą obejmować również inne opcje dodatkowe wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji on-line, Usługobiorca dokonuje z góry zapłaty całości kwoty za wybraną usługę.
 4. Płatność, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu następuje w drodze przelewu bankowego lub za pomocą systemu płatności PauU.
 5. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 6. W przypadku płatności przelewem, wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem, należy jej dokonać na następujący numer rachunku bankowego: 46 1050 1810 1000 0023 2293 1326
 8. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie czynności zaleconych przez system rezerwacyjny oraz dokonanie wymaganej płatności.
 9. Usługobiorca dokonuje wyboru terminu rezerwowanego przez siebie pokoju i usług dodatkowych lub pakietu pobytowego, ostateczny termin wykorzystania zakupionej usługi przypada na ostatni dzień trzeciego miesiąca, licząc od daty zakupu.
 10. Po wybraniu oferty Usługobiorca przechodzi do następnego etapu, w którym wypełnia swoje dane osobowe.
 11. W następnym kroku, usługobiorca wybiera sposób płatności za wybraną usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 12. Po uiszczeniu płatności, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu za wybrane przez Usługobiorcę usługi, Usługodawca prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail dokument – Potwierdzenie rezerwacji online, określający szczegółowe warunki rezerwacji. Powyższy dokument zostanie przesłany po wpłacie należności za wybrane usługi.
 13. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków pieniężnych tytułem zaliczki za wybraną usługę na rachunek bankowy Usługodawcy.

4. Anulowanie rezerwacji

 1. Rezerwacji nie można anulować samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji tylko zgłosić recepcji Obiektu telefonicznie lub mailowo.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w Obiekcie w dniu przyjazdu cała należność za wybraną usługę oferowaną w Obiekcie przepada. 

 5.Reklamacje

 1. W razie wykonania umowy niezgodnie z warunkami rezerwacji i opisem usługi zamieszczonym na stronie Obiektu, Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje związane z pobytem w Obiekcie należy kierować do Usługodawcy bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem lacon@op.pl lub telefonicznie pod nr tel. 508-072-579
 3. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 4. Usługodawca przekazuje informacje o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji w takiej formie, w jakiej została ona złożona.

6. Dane osobowe

 1. Dokonanie przez Usługobiorcę  rezerwacji, oznacza wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych operatora poprzez akceptacje regulaminu, które będzie przetwarzał wyłącznie w celu prawidłowej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), Usługobiorca może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie danych w panelu rezerwacyjnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu wykonania usługi.